خرید بک لینک X

ویزا شینگن
ویزای شینگن
تور تایلند
برترین اخبار
سایت خبری امید فارس
روز بلاگ
سایت ساز رایگان
ساخت وبلاگ
وبلاگدهی
سایت خبری قشم


projesazanshiraz@gmail.com

خدمات مشاوره انجام پایان نامه ارشد و راهنمایی انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد - انجام پایان نامه ارشد در شیراز
تیتر خبر

ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری


1 بخش ها و ترتيب آنها


پايان نامه هائی كه به اداره تحصيلات تكميلی دانشگاه تهران تحويل می گردد،بايد حاوی بخش های نامبرده در زير باشد .اين بخش ها بايستی به ترتيب ذكر شده در زير تنظيم شده باشند.


1.صفحه بسمله


2.صفحه عنوان


3.صفحه تصويب پايان نامه توسط هيئت داوران


4.اهدا ( اختياری)


5.چكيده فارسی (حداكثر 300 واژه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری)


6.پيشگفتار( اختياری)


7.تقدير و تشكر ( اختياری)


8.فهرست مطالب ( شامل عناوين اصلی و فرعی فصل ها ، عنوان كتابنامه، و عناوين پيوست ها)


9.فهرست جدول ها ( در صورت وجود)


10.فهرست شكل ها ( در صورت وجود)


11.فهرست علائم و اختصارات ( در صورت وجود)


12.متن اصلی ( حداكثر 150 صفحه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و 300صفحه براي رساله هاي دكتري)


13.پی نويس ها ( در صورت وجود)


14.منابع و ماخذ


15.فهرست اعلام ( اختياری)


16.پيوست ها (در صورت وجود)


17.چكيده انگليسی (حداكثر 300 واژه)


18.صفحه عنوان انگليسی


2 .شيوه نگارش


آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تائيد دانشكده باشد .همچنين قواعد و مشخ صات تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود .


3.كاغذ و چاپ


كليه قسمت های پايان نامه بايد روی كاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد .


ابعاد کاغذ 7/29 *0/21سانتیمتر (کاغذ A4) می باشد.تمامی متن ها فقط بر یک روی کاغذ ماشین نویسی می شود. نوع قلم مورد استفاده درتمامی متن يكنواخت می باشد . نوع قلم برای عناوين می تواند متفاوت انتخاب شود .


4 .فاصله گذاری و حاشيه بندی


فاصله سطرها در تمامی پايان نامه برابر0/1 سانتيمتر است ، اما فاصله سطرها در چكيده برابر 5/1 سانتيمتر می باشد . حاشيه سمت راست و بالا مساوی 5/3 سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 5/2سانتيمتر می باشد . اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود .


در صورتی كه در برخی موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگ تر از فضای داخل حاشيه باشد ، با كوچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذA3 (به صورت تاخورده) ، حاشيه رعايت می گردد.


5.شماره گذاری


شماره صفحات آغازين(از اول پايان نامه تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته می شوند مانند : پنج ، شش . تمامی صفحات متن اصلی، كه از مقدمه يا فصل نخست شروع می شود ، بايد شماره گذاری شوند .


شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شكل،جدول ، منابع ،پيوست ها نيز می گردد . شماره صفحه در پايين صفحه و در وسط قرار می گيرد . فاصله شمار ه صفحه در حدود 5/1 سانتيمتر از لبه پايين است.


اولين صفحه (صفحه عنوان ) بدون شماره تايپ می گردد . بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری كه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود . مثلاً 3-2-4 بيان كننده زيربخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است .


6 .جدول ها و شكل ها


تمامی شكل ها ( تصويرها، نمودارها، منحنی ها ) و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند، به گونه ای كه كپی تهيه شده از آنها از وضوح كافی برخوردار باشد . تصويرها ، نمودارها ، و منحنی ها با لفظ شكل ناميده می شوند . تمامی شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند . مثلا برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول2-2، و ... براي جدول های فصل 3 ، جدو ل 3-1 ، و ... . عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر می گردد . چنانچه جدول يا شكلی از مرجعی آورده شده است ، مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكر می گردد. همچنين لازم است به كليه شكل ها و جدول ها ،در متن ارجاع شده باشد.


7.پی نويس ها


در صو رتی كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح را می توان به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود .


در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره ای ، كه به صورت كوچك در بالا و سمت چپ آن چاپ می شود ، مشخص شده و در زيرنويس توضيح مربوط به آن شماره ارائه می شود . مطالب زيرنويس نبايد از سه سطر بيشتر شود . چنانچه زيرنويس بيش از سه سطر است ، بايد به بخش پی نويس ها در آخر پايان نامه منتقل گردد . قلم مورد استفاده در زيرنويس می تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد .


8.ذكر اعداد در متن


در مورد اعداد صحيحی كه در داخل متن نوشته می شود( غير از جدول ها و نمودارها ) هرگاه عدد كمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ، مثل چهار يا هفت ؛ و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود ، مثل 46 يا 13 . برای مشخص كردن اعداد اعشاری از (/) استفاده می شود.مثل 4/12 و چنانچه درصد مورد نياز است از علامت % استفاده می شود مثل 44%.


9.سيستم واحدها


سيستم واحدهای مورد استفاده در پايان نامه ، سيستم بين المللی می باشد . در صورتی كه استفاده از واحدهای ديگر لازم باشد SI متريك، معادل متريك آن در پرانتز درج گردد .


10.درج لغات لاتين در متن فارسی


همه نام های خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به لاتين(يا به خط اصلي) نوشته می شود.


11.روابط رياضی و فرمول ها


فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی كه در متن می آيند در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود . طبق نمونه زير :


(1- 5) F=ma


كه بيان كننده رابطه 5 از فصل اول است . قبل از برخی از رابطه ها به مرجع آن اشاره می شود . بعد از هر رابطه كميت های مورد استفاده در آن توضيح داده می شود .


12.نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و ماخذ


لازم است در متن به كليه منابعی كه مورد استفاده قرار می گيرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از يك منبع مطلبی نقل شود ، بلافاصله پس از خاتمه جمله كروشه ای باز می شود و مرجع ذكر می گردد . نحوه ارجاع در متن به يكی از دو روش زير می باشد :


الف) مراجع به ترتيبی كه در متن می آيند شماره گذاری می شوند . در اين روش ، مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و ماخذ ذکر خواهد گرديد .


ب ) ذكر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار می باشد . در اين روش ، مراجع به ترتيب حروف الفبای نام نويسنده در فهرست مراجع ذكر می گردد .


در صورت استفاده از هر يك از دو روش ، لازم است كه جزئيات و شيوه ذكر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر يكی از شيوه های معروف و شناخته شده باشد.


13.مشخصات جلد پايان نامه و رساله


الف) جنس جلد از مقوا با ضخامت2 تا 3 ميليمتر ، با روكش چرم مصنوعی ( گالينگور) می باشد.


ب) رنگ جلد برای پايان نامه های كارشناسی ارشد قرمز ، و برای رساله های دكتری آبی سورمه ای می باشد .


پ) قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع كاغذ است .


ت) نوشته های روی جلد به صورت زركوب چاپ می گردد .


ج) در قسمت عطف ، آرم دانشگاه منقش و عنوان پايان نامه و نام نويسنده و سال نوشته می شود.


تكثير پايان نامه


دانشجو موظف است در دوره كارشناسی ارشد پايان نامه خود را حداقل در هشت نسخه و در دوره دكتری حداقل در 10 نسخه تكثير نمايد .


پيوست ها


پيوست 1 : روی جلد


پيوست 2 : صفحه عنوان


پيوست 3 : صفحه عنوان انگليسی


رساله دکتری

پایان نامه دکتری

رساله دکتری


برچسب‌ها: , ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری

نکاتی در مورد عنوان مقاله


- 1. عنوان مقاله باید محتوای اصلی مقاله را در یک خط بیان کند.


-2. بهتر است که عنوان حالت جمله کامل نداشته باشد. مثلا به جای «تاثیر استفاده همزمان از مشوق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل چیست؟»، بهتر است این عنوان را انتخاب کنیم « بررسی تاثیر استفاده همزمان از مشو‌ق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل».


-3. بهتر است که عنوان تا حد امکان دقیق باشد تا نشان دهد که دقیقا مقاله درمورد چه مساله‌ای هست. بعضا این کار را می‌توان با استفاده از عنوان فرعی، بعد از عنوان اصلی انجام داد. مثلا این عنوان را انتخاب کنیم: «بررسی تاثیر استفاده همزمان از مشوق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل: مطالعه میدانی صنعت نرم‌افزار ایران» که نشان می‌دهد مقاله فقط در خصوص صنعت نرم‌افزار است.


-4. بهتر است که عنوان خیلی کوتاه نباشد چون که نمی‌تواند محتوای مقاله را به خوبی بیان کند.


- 5. عنوان نباید خیلی طولانی هم باشد.


-6. نباید در عنوان از عبارت‌های اختصاری یا خیلی تخصصی که ممکن است برای مخاطب نامفهوم باشد استفاده کرد.


- 7. عنوان بهتر است به قدری جذاب باشد که در نگاه اول مخاطب را تشویق کند تا مقاله ما را بخواند.


برچسب‌ها: , 7 نکته در مورد عنوان مقاله

مراحل نگارش مقاله


مقاله نویسی از ابتدا تا زمانی که مقاله چاپ برسد، شامل 5 مرحله اساسی زیر است:

مرحله اول: پژوهش و طراحی مقاله

مرحله دوم: نگارش مقاله

مرحله سوم: انتخاب مجله و ویرایش مقاله

مرحله چهارم: ارسال مقاله

مرحله پنجم: فرآیند داوری و بازنگری مقاله

در قدم اول باید داده‌های خام مقاله را فراهم کرد که مواد خام مقاله از دل پژوهش علمی استخراج می‌شود. یک پژوهش ممکن است یافته‌های متعددی داشته باشد. مثلا یک تحقیق در مورد عوامل موثر بر میزان تمایل افراد جامعه به کسب مدارج بالای علمی ممکن است یافته‌های مختلفی در زمینه مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. اما یک مقاله باید فقط و فقط یک ایده مشخص و محدود داشته باشد. این اولین قدم در طراحی مقاله است. یعنی مشخص کنیم که این مقاله در یک جمله چه حرف جدیدی را به متخصصین یک حوزه نظری خاص ارائه می‌کند که این متخصصین این مطلب را تاکنون نمی‌دانسته‌اند. مثلا ممکن است مقاله ما به «اساتید جامعه‌شناسی آموزش» این مطلب را بیان کند که «میزان اقبال عمومی به فراگیری سطوح علمی بالاتر رابطه‌ای معنی‌داری با نقش پژوهش در حل مشکلات جامعه ندارد.» این یافته (با فرض اینکه جدید است) یکی از تئوری‌های رایج جامعه‌شناسی آموزش که می‌گوید« بین نیاز جامعه به توسعه مبتنی بر دانش و اقبال عمومی به فراگیری دانش هم‌بستگی وجود دارد» را به چالش می‌کشد. همانطور که در این مثال دیدیم، مقاله ما ممکن است تنها بخشی از تحقیق ما را در بر گیرد. اما قطعا یک یافته خیلی ارزشمند را شامل می‌شود که برای متخصصین حوزه تحقیقاتی ما جدید و مهم به شمار می‌آید. همچنین مشخص است که این یافته ما چگونه یافته‌های قبلی متخصصین این حوزه را نقد، تکمیل و یا بهبود می‌بخشد. خوب پس اگر به سه سوال زیر پاسخ دهیم، عملا مقاله خودمان را طراحی کرده‌ایم.

1.سوال اساسی مقاله ما چیست؟ چه ادعایی می‌خواهیم بکنیم؟ (ایده مقاله)

2.چگونه این سوال را می‌خواهیم پاسخ بدهیم؟ (متدولوژی مقاله)

3.پاسخ دادن به این سوال چگونه یافته‌های متخصصین حوزه تخصصی ما را نقد، تکمیل و یا بهبود می‌بخشد؟ (نوآوری مقاله)

وقتی که طراحی مقاله مشخص شد(پاسخ به سه سوال بالا)، باید مقاله را بر اساس ساختار استانداردی که دارد بنویسیم. ساختار استاندارد مقاله شامل چکیده، مقدمه، مرور ادبیات، متدولوژی، یافته‌ها و تحلیل و بالاخره بحث و نتیجه‌گیری است. همه این بخش‌های مقاله باید حول این سه سوال اساسی مقاله نوشته شود. عملا هیچ مطلبی در مقاله نباید ذکر شود مگر اینکه مرتبط با این سه سوال اساسی باشد. چکیده قرار است که خلاصه کل مقاله باشد. در مقدمه ایده اساسی مقاله و ضرورت پاسخ به آن را بیان می‌کنیم. در مرور ادبیات کارهای مرتبط قبلی در خصوص ایده اصلی مقاله را بررسی می‌کنیم و مبانی لازم برای مقاله خودمان را استخراج می‌کنیم. در بخش متدولوژی، نحوه پاسخ به سوال اساسی مقاله را تشریح می‌کنیم. در بخش یافته‌ها و تحلیل، نتایج مرتبط به دست آمده از تحقیق را که به ما کمک می‌کنند پاسخ مقاله را بیابیم، بیان می‌کنیم. و بالاخره در بخش بحث و نتیجه‌گیری توضیح می‌دهیم که یافته‌های ما چه پاسخی را به سوال مقاله داده و این پاسخ چگونه یافته‌های قبلی در این زمینه را نقد، تکمیل و یا اصلاح می‌کند. وقتی که محتوای خام مقاله را نوشتیم، باید مجله‌ای را که می‌خواهیم مقاله‌مان را به آن ارسال کنیم انتخاب کنیم. این مجله باید به نحوی انتخاب شود که موضوع مقاله ما جزء حوزه تخصصی مورد پوشش آن مجله باشد. علاوه بر این، سطح مجله نباید خیلی بالاتر یا پایین‌تر از سطح مفاله کیفی ما باشد. ملاحظات دیگری مانند گرایش‌های نظری و متدولوژیکی مجله می‌تواند به انتخاب مجله کمک کند. مثلا بعضی از مجلات بیشتر تمایل دارند که مقالات کمی را چاپ کنند تا مقالاتی که از روش‌های تحقیقی کیفی استفاده کرده‌اند. وقتی مجله را انتخاب کردیم، باید به دقت ضوابطی را که مجله برای نگارش مقاله (چه محتوا و چه مسائل ظاهری) نیاز دارد را اعمال کنیم. در این مرحله، در کنار ویرایش مقاله (از نظر املایی و انشایی)، باید ضوابط نگارش مقاله (مانند نحوه ارجاع دهی، صفحه‌آرایی، فونت‌ها و ...) را مو به مو اعمال کنیم.

وقتی که از اعمال تمامی ضوابط نگارش مقاله مطمئن شدیم، مقاله‌مان را به مجله ارسال می‌کنیم. فرآیند ارسال شامل نگارش نامه ارسال مقاله به سردبیر، ارائه اطلاعت مربوط به نویسندگان و سایر اطلاعات لازم( مانند نداشتن تضاد منافع ، رعایت اصول اخلاقی و...) است. این مرحله بعضا از طریق ارسال مطالب به صورت ایمیل یا به صورت ارسال مطالب از طریق وب‌سایت مجله صورت می‌گیرد. از زمانی که مقاله‌مان را به مجله ارسال می‌کنیم، فرآیند داوری مقاله شروع می‌شود. بسته به تصمیمی که توسط سردبیر مجله و داوران مجله در مورد مقاله ما گرفته می شود، ممکن است که لازم باشد این مرحله را چندین بار تکرار کنیم. مقاله ممکن است در این مسیر مردود شود، مشروط شود، یا اینکه پذیرفته شود.

برچسب‌ها: , مراحل نگارش مقاله

مزیت مقاله ISI

اگر دانشجوی کارشناسی ارشد باشید و مقاله ISI داشته باشید حتما می دانید کمک بزرگی برای ورود به مقطع دکتری برای شما خواهد بود و می تواند در مصاحبه دکتری و تقویت رزومه شما نقش اساسی داشته باشد. به علاوه نوشتن مقاله ISI معنی اش این است که شما در رشته خودتان بسیار موفق بوده اید و حتی توانسته تولید علم هم بکنید. اما واقعا مقالهISI چیست؟ آیا نوشتن مقاله ISI یعنی رسیدن به آخر خط دانش و علم در یک رشته. یا اینکه این تنها یک استاندارد برای انتشار مقاله در سطح بین‌المللی است؟

یکی از معیارهای میزان تولید علم در هر کشوری، نگارش مقاله های علمی است. این مقاله ها هر اندازه در نشریه های علمی معتبر چاپ شود و هر چقدر کیفیت این آثار بالاتر باشد، می توان به آینده علمی کشور خوش بین تر بود. در کشور ما تولید علم با مقیاس آی اس آی در سطح جهانی قابل توجه است، ولی تبلیغات جورواجور در اطراف دانشگاه تهران یا در اینترنت راجع به نگارش مقاله های آی اس آی و چاپ آن، کیفیت مقاله های علمی را زیر سوال می برد.

چند موسسه در جهان به نمایه سازی مقالات علمی اشتغال دارند. این موسسه‌ها با تعیین استانداردهای مختلف و دنبال کردن این استانداردها در مجلات منتشر کننده مقالات علمی، به نوعی اسباب سنجش فعالیت‌های علمی در حوزه‌های مختلف علمی یا جغرافیایی را فراهم می‌کنند. یکی از این موسسات که به طور نسبی از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار است، آی‌اس‌آی است که مخفف حروف اول موسسه Institute for Scientific Information است. آی‌اس‌آی امروز بخشی از موسسه " تامسون رویترز" است.

برچسب‌ها: , مزیت مقاله ISI

مقاله ISC چیست؟


ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده است.

نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبه بندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است.

پس از ISI (پایگاه استنادی علمی) و( اسکوپوس در هلند، ) ISC پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود که ۵٧ کشور در آن مشارکت دارند.

ISC شامل :

گزارشهای استنادی نشریات فارسی (Persian Journal Citation Report (PJCR؛

گزارش‌های استنادی نشریات عربی (Arabic Journal Citation Reports (AJCR؛

گزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی (English Journal Citation Reports (EJCR؛

نمایه استنادی علوم ایران (Persian Science Citation Index (PSCI؛

نمایه استنادی علوم جهان اسلام Islamic World Science Citation Index؛

طلایه داران علم ایران ( Persian Essential Science Indicator (PESI؛

فهرست مندرجات فارسی Persian Current Content ؛

پایگاه استنادی برترین کنفرانس های علمی فارسی (Persian Highly- Cited Proceedings Database (PHPD؛

نظام آگاهی رسانی استنادی ایران Persian Citation Alert؛

نظام آگاهی رسانی نشریات علمی جهان اسلام ISC Current Awareness Services؛

نظام گزارش استنادی Citation Report ؛

نظام شاخص های عملکردی نشریات فارسیPersian Journal Performance Indicator ؛

تحلیل پایگاه داده های نشریلت فارسیAnalysis of Persian Journal Database ؛

نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلامISC E-Journals ؛

تولید کتاب علم ایران؛


گزارشهای استنادی نشریات فارسی

(Persian Journal Citation Repoprt PJCR)

هدف این پایگاه بررسی نشریات فارسی و رتبه بندی آنها براساس مطالعات استنادی است. با کمک این منبع، علاوه بر راهنمایی کتابداران در انتخاب نشریه های مورد نظر، و صرفه جویی در بودجه، فضا، نیروی انسانی، صحافی و نگهداری و حفاظت، قادر خواهند بود تا به ناشران و استفاده کنندگان مجله ها نشان دهد که مجله یک ناشر در مقایسه با سایر مجله ها در همان رشته موضوعی از چه رتبه ای برخوردار است. به عبارت دیگر هدف گزارشهای استنادی نشریات فارسی دنبال می نماید این موضوع مهم است که یک نشریه چقدر به دفعات توسط مقالات دیگر مورد استناد و استفاده قرار می گیرد.

سایر شاخصهای ارزیابی عبارتند از:

شاخص فاکتور اثر یا Impact Factor ؛

شاخص فوری یا Immediacy Index ؛

نیمه عمر استناد.


این رتبه بندی با استفاده از تعیین عامل تاثیر Impact Factor، تعیین شاخص نزدیکی Immediacy Index و تعیین نیم عمر Half Life مجلات استناد کننده و استناد شونده انجام می شود.

هم اکنون یک هزار و 500 عنوان نشریه در ایران منتشر می شود که این نشریات توسط کمیسیون نشریات علمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامگذاری شده اند.


نمایه استنادی علوم ایران Persian Science Citation Index

گردآوری مشخصات کتابشناختی تمامی نشریات علمی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت مجوز انتشار دریافت کرده­اند در این پایگاه نمایه­سازی می‌شوند. قرار است این پایگاه نشریه­های فارسی، اردو، عربی و انگلیسی موجود در ایران و منطقه را نمایه‌سازی کند. در این منبع می توان به جستجوی مجلات و مقالات فارسی در بخش جستجوی عمومی پرداخت و نتایج جستجو را براساس ، تعداد استناد، تعداد منابع، اولین نویسنده، تاریخ و ... مرتب سازی نمود. فقط دارای اطلاعات کتابشناختی مجله همراه با آدرس، تعداد منابع و تعداد استناد است. شامل 5 نمایه نویسندگان، موضوعی، نمایه تنالگان، نمایه سازمان ها، نمایه منبع است (راهنمای آن غیرفعال است). لازم به ذکر است نشریات تحت پوشش هم شامل نشریات وزارت علوم می باشد و هم نشریات وزارت بهداشت. در ضمن می توان به جستجو در استناد ها (نویسنده مورد استناد و مدرک مورد استناد ) پرداخت. اما نقطعه ضعفی که این بخش دارد نتایج جستجو شامل لیستی از نویسندگان مورد استناد و مدرک مورد استناد است ولی امکان دیدن اطلاعات کامل منبع مورد استناد و تعداد استنادها نمی باشد.

نمایه استنادی علوم ایران که معادل Web of Science نظام ISI می‌باشد، برخلاف نظام مزبور، با بومی کردن نمایه استنادی علوم ایران متن کامل مقاله‌ها را در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌دهد و این برتری نمایه استنادی علوم ایران به Web of Science می‌باشد.


گزارش استنادی مجلات ( Journal Citation Reports JCR )

JCR یک راه برای ارزیابی مجلات مهم و اثرشان در جامعه است که شامل ۸۰۰۰ مجله که بیشترین استناد به آنها شده است.امکان دسترسی به آمار استنادها از ۱۹۹۷ مقدور است.


مزایای PJCR نسبت به JCR

PJCR به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی اما JCR فقط به زبان انگلیسی است

PJCR اولین پایگاه گزارش استنادی نشریات در میان کشورهای اسلامی و دومین در جهان می باشد.

PJCR با اخذ یک هزینه اشتراک اطلاعات تمامی سالها را در اختیار مشترکین قرار می دهد اما در JCR اینگونه نیست.

در PJCR اساس کار بر Cited وCiting است اما در JCR اساس کار بر Cited است.

در PJCR مرتب سازی در هر ستون وجود دارد اما در JCR این گزینه وجود ندارد.

در PJCR جستجوی عنوانی وجود دارد اما در JCR این امکان وجود ندارد

برچسب‌ها: , مقاله ISC چیست؟

مؤسسه اطلاعات علمی ISI یا (Institute for Scientific Information) موسسه‌ای با تمرکز بر علم‌سنجی و انتشارات علمی است که در سال ۱۹۶۰ توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد. و در سال ۱۹۹۲ توسط Thomson Scientific & Healthcare خریداری شد و به عنوان Thomson ISI شهرت یافت. تامسون در سال ۲۰۰۸ با گروه رویترز Reuters Group ادغام شد، و هم اکنون Thomson ISI قسمتی از دپارتمان Healthcare & Science متعلق به موسسه Thomson Reuters است. این موسسه نشریاتی را که در تمام جهان منتشر می‌شوند بررسی و مقالات نشریاتی را که معتبر می‌داند به منظور امکان جستجو در مراکز علمی و تحقیقاتی، فهرست می‌کند. این امکان جستجو با دریافت هزینه در اختیار استفاده کنندگان گذاشته می‌شود. نام این موسسه “در ایران” به خاطر ارزش گذاری بر اساس آن برای ارتقای اساتید و برای دانشجویان دکترا شهرتی بیش زیادی یافته است. این موسسه ادعا می کند که با رعایت اصول اعتماد و حفظ استقلال، در نمایه کردن نشریات به صورت بی طرفانه عمل می کند. و هر نشریه ای که صلاحیت لازم را کسب کند در لیست موسسه قرار می گیرد.


مؤسسهٔ ISI خدمات مربوط به پایگاه‌های دادهٔ فهرست کتاب‌ها و مقالات را ارائه می‌دهد. به‌طور اختصاصی این خدمات نمایه‌سازی نقل‌قول‌ها و تحلیل آنها است که توسط خود گارفیلد پایه‌گذاری شده است. این خدمات شامل نگهداری داده‌های نقل‌قول‌های مقالات هزاران نشریهٔ دانشگاهی است. این خدمات از طریق سرویس پایگاه دادهٔ ISI's Web of Knowledge در دسترس است. این پایگاه داده به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که بداند کدام مقاله‌ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقالاتی از این مقاله مطلبی را نقل‌قول کرده‌اند.


ISI، سالانه گزارشی را تحت عنوان گزارش استنادی مجلات علمی را که با سرواژه (JCR Journal Citation Reports)‏ معروف است ارائه می‌کند که در آن مجلات نمایه ‌شده در بانک اطلاعاتی خود را بر اساس شاخصی با عنوان ضریب تاثیرگذاری رتبه‌بندی می‌کند. در حال حاضر ضریب تاثیرگذاری یکی از شاخص‌های اصلی برای اعتبار علمی مجلات علمی محسوب می‌شود.


موسسه اطلاعات علمی هر سال به بررسی تمامی مجله های علمی انگلیسی زبان می پردازد و بر اساس معیارهایی که دارد تعدادی نشریه را به عنوان نشریه های معتبر معرفی می کند. تعداد مجله هایی که هر سال معرفی می شوند، متفاوت است. گاه یک نشریه در فهرست آی اس آی قرار می گیرد و همین نشریه ممکن است سال آینده در فهرست مورد نظر جایی نداشته باشد. در حال حاضر حدود 20 هزار مجله در فهرست آی اس آی قرار دارد و حدود 2 هزار مجله نیز هر سال به این فهرست افزوده می شود.


برچسب‌ها: , مقاله ISI چیست؟

انواع مقالات علمی

مستقل از سطح مقالات علمی، این مقالات انواع مختلفی دارند. در حالت کلی می‌توانیم مقالات را به 5 دسته تقسیم کنیم:

1. تئوریک و مفهومی (Theoretical Paper)

مقالات تئوریک یا مفهومی که در حوزه علوم انسانی هم رایج هستند، به بحث در خصوص مبانی نظری و مفهومی یک مساله می‌پردازند، تلاش می‌کنند تعاریف مختلف و دیدگاه‌های مختلفی را که می‌توان به یک موضوع داشتن را مورد تحلیل منطقی و فلسفی قرار بدهند، و از این طریق به نقد زیربناهای مفهومی و تئوریک یک حوزه تخصصی بپردازند و پیشنهادهایی را برای تغییر در نحوه نگرش به مساله مورد نظر ارائه کنند. مثلا یک مقاله تئوریک یا مفهومی ممکن است مفهوم توسعه اقتصادی را از دیدگاه هگل، آدام اسمیت و فوکو مورد تحلیل قرار دهد و پیشنهاد کند که مفهوم توسعه باید به شکلی بازتعریف شود تا اصول اخلاقی حاکم بر جامعه را تخریب نکند. نگارش مقالات تئوریک و مفهومی نیازمند تسلط بالا بر مبانی عمیق نظری و آشنایی عمیق با تفکرات و اندیشه‌های بنیادین علمی- فلسفی است. معمولا این نوع مقالات توسط افراد بسیار با تجربه که در زمینه‌های بین‌رشته‌ای فعالیت کرده‌اند نوشته می‌شود.

2. تجربی (Emperical Paper)

مقالات تجربی رایج‌ترین نوع مقالات علمی هستند. در این مقالات یک سوال تحقیق مشخص بر اساس بررسی شواهد میدانی پاسخ داده می‌شود. به عنوان مثال، فرضیه‌ای که «هر چه سطح آموزش افراد جامعه افزایش پیدا کند، تمایل مردم برای انجام کارهای ساده اداری کمتر می‌شود» را می‌توان با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های میدانی بررسی کرد. پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های رایج دانشگاهی عمدتا منجر به نگارش مقالات تجربی می‌شوند. این مقالات، با وجود تنوعی که دارند، نسبت به سایر انواع مقالات و فرصت‌های بیشتری برای چاپ شدن دارند.

3. روش‌شناسی (Methodological Paper)

یک مقاله روش‌شناسی هدفش این است که یکی از ابزارها یا روش‌های پژوهش علمی را در یک رشته خاص مورد نقد و بهبود قرار دهد. مثلا یک مقاله علمی ممکن است نشان دهد که استفاده از پرسش‌نامه‌هایی که در اماکن عمومی مانند مترو برای افکار سنجی توزیع می‌شود سوگیری دارد و بر این اساس پیشنهاد کند که با اعمال یک سری تغییرات در نحوه پرسیدن سوالات، این سوگیری کاهش یابد.

4. کاربردی(Practitioner-based Paper)

این مقالات که معمولا در رشته‌های مهندسی و علوم کاربردی (مانند پزشکی) رایج‌تر هستند، به ارائه راه‌حل یک مساله مهم علمی می‌پردازند. مثلا تکنیکی را معرفی می‌کنند که بر اساس آن بتوان به خلوص باتری از یک ترکیب شیمیایی رسید. این مقالات در حوزه علوم انسانی به شکل ارائه پیشنهادهایی برای حل یک معضل یا یک مشکل رایج هستند. مثلا راه حل‌هایی برای کاهش بحران‌های روانی بعد از زلزله. معمولا این دسته از مقالات در مجلات خاصی که ماهیت کاربردی دارند چاپ می‌شوند و بعضا در حوزه علوم انسانی به عنوان مقاله «علمی» شناخته نمی‌شوند.

5. مرور ادبیات (Review Paper)

یک مقاله مرور ادبیات، به بررسی فعالیت‌های علمی انجام‌شده بر روی یک موضوع مشخص می‌پردازد. تصویری از کارهای گذشته عرضه کرده، نشان دهد که چه یافته‌های مهمی به دست آمده است، چه ابعادی از مساله مورد نظر هنوز نیاز به پژوهش بیشتر دارد و پیشنهادهایی برای توسعه دانش بشر در این موضوع خاص می‌دهد. این مقالات معمولا توسط افراد با تجربه در یک حوزه تخصصی نوشته می‌شوند و راهنمای بسیار خوبی برای انتخاب موضوعات تحقیقاتی جدید و بکر هستند.

جمع‌بندی: مقالات تجربی رایج‌ترین نوع مقالات هستند. به همین دلیل، عمدتا برای شروع مقاله‌نویسی توصیه می‌شود که از این نوع مقالات شروع کنیم. این مقالات در صورتیکه بر اساس اصول پژوهش علمی نوشته شوند و از شانس پذیرش بالاتری برخوردارند.


برچسب‌ها: , مقالات تجربی , انواع مقالات علمی

افتتاح وب سایت پروژه سازان شیراز

انجام پایان نامه و مقاله پروژه سازان شیراز

انجام پایان نامه و مقاله در شیراز

جدیدترین موضوع های پایان نامه رشته ی خود در شهر شیراز و جنوب کشور

سایت پروژه سازان شیراز مشاوره ی انجام پایان نامه و مقاله ، با ما همراه باشید در وب سایت :

http://projesazanshiraz.myfablog.ir/

خدمات مشاوره ای وب سایت پروژه سازان شیراز : پروپوزال و انجام پایان نامه شامل:

انتخاب موضوع پایان نامه, موضوع پایان نامه, پروپوزال, مشاوره پایان نامه, نگارش پایان نامه, مقاله ISI, آموزش نرم افزار, ترجمه تخصصی ,طراحی پرسشنامه, تحلیل آماری و کلیه خدمات مربوط به سمینار

مشاوره در زمینه پذیرش و چاپ مقالات دانشگاهی شامل:

استخراج مقاله از پایان نامه , پذیرش و چاپ مقاله در همایش های ملی و بین اللملی و غیره

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

http://projesazanshiraz.myfablog.ir/

پروژه سازان شیراز انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های مدیریت, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی, انجامپایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ورزشی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز, انجام پایان نامه ارشد شیراز ,شیراز انجام پایان نامهبرچسب‌ها: , پروژه سازان شیراز انجام پایان نامه , پایان نامه شیمی , پایان نامه لیسانس شیمی , پایان نامه فوق لیسانس شیمی , انجام تز شیمی , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی , shiraz انجام پایان نامه مدیریت , پایان نامه شیراز , انجام پایان نامه ارشد شیراز , پایان نامه ارشد شیراز , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز , انجام پایان نامه مدیریت شیراز , مقاله شیراز isi , شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز , موضوع پایان نامه , ترجمه مقاله , پایان نامه های دانشگاه تهران , مدیریت پروژه چاپ مقاله , دانلود پایان نامه , مقاله , پروژه , پروژه دانشجویی , پروپوزال , پایان , انجام پروژه دانشجویی , انجام , چاپ مقاله isi , شیراز مشاوره پایان نامه شیراز , سفارش پایان نامه شیراز , خرید پایان نامه کارشناسی ارشد , افتتاح وب سایت پروژه سازان شیراز

خدمات پژوهشی انجام پایان نامه و مقاله پروژه سازان شیراز

انجام پایان نامه و مقاله در شیراز

جدیدترین موضوع های پایان نامه رشته ی خود در شهر شیراز و جنوب کشور

سایت پروژه سازان شیراز مشاوره ی انجام پایان نامه و مقاله ، با ما همراه باشید در وب سایت :

http://projesazanshiraz.myfablog.ir/

خدمات مشاوره ای وب سایت پروژه سازان شیراز : پروپوزال و انجام پایان نامه شامل:

انتخاب موضوع پایان نامه, موضوع پایان نامه, پروپوزال, مشاوره پایان نامه, نگارش پایان نامه, مقاله ISI, آموزش نرم افزار, ترجمه تخصصی ,طراحی پرسشنامه, تحلیل آماری و کلیه خدمات مربوط به سمینار

مشاوره در زمینه پذیرش و چاپ مقالات دانشگاهی شامل:

استخراج مقاله از پایان نامه , پذیرش و چاپ مقاله در همایش های ملی و بین اللملی و غیره

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

http://projesazanshiraz.myfablog.ir/

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های مدیریت, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ورزشی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز, انجام پایان نامه ارشد شیراز


برچسب‌ها: , انتخاب موضوع پایان نامه , موضوع پایان نامه , پروپوزال , مشاوره پایان نامه , نگارش پایان نامه , مقاله ISI , آموزش نرم افزار , ترجمه تخصصی , طراحی پرسشنامه , تحلیل آماری , ستخراج مقاله از پایان نامه , پذیرش و چاپ مقاله در همایش های ملی , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز , انجام پایان نامه ارشد شیراز , پایان نامه کارشناسی ارشد شیراز , مقاله , پروژه سازان شیراز , سایت پروژه سازان شیراز , مشاوره ی انجام پایان نامه و مقاله , پروژه سازان فارس

Scroll To Top

انجام پایان نامه مکانیک|انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در شیراز|انجام پایان نامه مدیریت در شیراز|انجام پایان نامه مهندسی در شیراز|انجام پایان نامه در ارسنجان|انجام پایان نامه علوم پایه|انجام پایان نامه مدیریت شیراز|انجام پایان نامه مدیریت|انجام پایان نامه مکانیک شیراز|انجام پایان نامه مدیریت|انجام پایان نامه مدیریت|انجام پایان نامه مدیریت|انجام پایان نامه مدیریت|انجام پایان نامه|انجام پایان نامه|انجام پایان نامه|انجام پایان نامه